You are here

Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh phúc

Sự gia tăng tốc độ băng thông rộng và chuyển sang truyền hình kỹ thuật số đã làm cho việc xem truyền hình trực tuyến trở nên phổ biến và dễ dàng hơn rất nhiều trong thời gian gần đây. Để hiểu rõ hơn các thuật nghữ, công nghệ hiện nay mà các nhà cung cấp truyền tải đến người dùng cuối các nội dung phong phú đa dạng như vậy là gì?

Website: http://vinhphuctv.vn

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ (07/03/2010 16:11)

Điều 1: Vị trí, chức năng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ, Chính quyền tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc chịu sự quản lý nhà nước về báo chí, về truyền dẫn và phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đài PT-TH Vĩnh Phúc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc.

1. Tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần giáo dục, nâng cao dân chí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh bằng các chương trình phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

2. Lập kế hoạch hằng năm và dài hạn để thực hiện nhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt theo sự phân công của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền.

3. Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, các chương trình truyền hình, nội dung thông tin trên Trang thông tin điện tử của Đài PT-TH Vĩnh Phúc (sau đây gọi là Trang thông tin điện tử) bằng tiếng Việt, bằng các tiếng dân tộc và tiếng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh.

5. Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương và quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để đảm bảo sự an toàn của hệ thống kỹ thuật này.

6. Thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng; tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo sự phân công của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

7. Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên sóng Đài quốc gia.

8. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật với các Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thành phố thuộc UBND huyện, thành phố trực thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật.

9. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

10. Tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo sự phân công, phân cấp. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trưởng đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thành phố thuộc UBND cấp huyện để UBND tỉnh ban hành.

11. Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ; tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý và sử dụng lao động, vật tư, tài sản , ngân sách do nhà nước cấp, nguồn thu từ quảng cáo, dịch vụ, kinh doanh và nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện chế độ, chính sách, nâng bậc lương, tuyển dụng, đãi ngộ, khen thưởng, kỹ luật và các chế độ khác đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan chức năng về các mặt công tác được giao; tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng theo phân cấp và quy định của pháp luật.

15. Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch và các tệ nạn xã hội khác trong đơn vị. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

16. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra thực  hiện chế độ chính sách và các quy định của pháp luật; đề xuất các hình thức kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ tư liệu theo quy định của pháp luật.

18. Quản lý về cơ sở vật chất, tài chính, trang thiết bị; quản lý về tổ chức biên chế, người lao động và thực hiện các chế độ chính sách theo quy định.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3. Cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Cơ cấu tổ chức của Đài PT-TH tỉnh Vĩnh Phúc gồm Ban Giám đốc và 9 phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

I. Ban Giám đốc

II. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

1. Văn Phòng

2. Phòng Dịch vụ và Quảng cáo

3. Phòng Thư ký biên tập

4. Phòng Thời sự

5. Phòng Chuyên đề

6. Phòng Văn nghệ

7. Phòng Sản xuất phim tài liệu, phóng sự và khai thác chương trình

8. Phòng Thông tin điện tử

9. Phòng Kỹ thuật.